Mission and Evangelism Department

Apatani Baptist Association hii Mission and Evangelism Department mi anyañ 2009 ho miiliñ la miitii. Miitu japa ka miilyi ho Department pa hala dodḛr mapa Rev. Tage Donyi mi Mission Secretary pa atiila mii.  Ho anyañ 2010 ka September piilo mohmi Executive Secretary pa  atii kula la Pastor Tallo Apa mi Mision Secretary pa atii ku.

Mission and Evangelism department ka doliñ niisi yajiyalo ka drih mi aya miidḛr giila liima urañ lye pa chindḛr kendu pa ho Jisu ka Aya Puyu mi ako abi mi chinke nendu pa  hala do.

Ngunu Ziro ganda hoka Baptist gyoliñkoniiñ donii atañ ho ano abuje Pastor, Evangelist la Missionary da. Mohlumi khiika doko da Missionary he hii alyañ hela pinye (18) da ho Pastor la Full Time Worker atañ hii nyikhañ hela anye (22) da. Ho siika atañ hii Pinii ka ingo miigo mi imbi miibi la atoh mi Pinii pa hempa siila da.

Mission 2020:

Mission and Evangelism Department, ABA ka Pinii pa miichi hala heniiñ Mission 2020 mi Mr. Habung Youngbow, President ABA 2 May 2015 ho miiko bibii neku. Siika piigo mi abupa kami ho chinkiñ doke. Simi miipe lupe lado pa ano uro pratna miito.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.